“Стил Комплекс“ ООД започва дейността си през 2002 г. Регистрирана е в Благоевградски Окръжен Съд с управител инж. Иван Достумски. Към настоящият момент е вписана в Търговския регистър – гр. Благоевград. Още със своето основаване, неизменният принцип на работа е максимално задоволяване изискванията на клиентите. Стриктното спазване на този принцип позволи за кратко време фирмата да се наложи на пазара като коректен партньор, както за своите клиенти, така и за партньорите и доставчиците си. С непрекъснато разширяващата се материална база и квалифициран персонал фирмата започна да изпълнява комплексни обекти.

Предмет на дейност: жилищни, промишлени и административни сгради, извършване на ремонтни работи.

„Стил Комплекс“ ООД е член на Камара на строителите в България, регистрирана за строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС

Фирмата изгражда обекти в кратки срокове и с високо качество на изпълнени СМР.

Разполага с висококвалифициран инженерно-технически състав с международен опит в строителството, както и собствена работна ръка с добре обучени и квалифицирани работници и бригади от всички специалности.

Скорошни Проекти